"Africa", "AN" => "Antarctica", "AS" => "Asia", "EU" => "Europe", "OC" => "Australia (Oceania)", "NA" => "North America", "SA" => "South America" ); if (filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP) && in_array($purpose, $support)) { $ipdat = @json_decode(file_get_contents("http://www.geoplugin.net/json.gp?ip=" . $ip)); if (@strlen(trim($ipdat->geoplugin_countryCode)) == 2) { switch ($purpose) { case "location": $output = array( "city" => @$ipdat->geoplugin_city, "state" => @$ipdat->geoplugin_regionName, "country" => @$ipdat->geoplugin_countryName, "country_code" => @$ipdat->geoplugin_countryCode, "continent" => @$continents[strtoupper($ipdat->geoplugin_continentCode)], "continent_code" => @$ipdat->geoplugin_continentCode ); break; case "address": $address = array($ipdat->geoplugin_countryName); if (@strlen($ipdat->geoplugin_regionName) >= 1) $address[] = $ipdat->geoplugin_regionName; if (@strlen($ipdat->geoplugin_city) >= 1) $address[] = $ipdat->geoplugin_city; $output = implode(", ", array_reverse($address)); break; case "city": $output = @$ipdat->geoplugin_city; break; case "state": $output = @$ipdat->geoplugin_regionName; break; case "region": $output = @$ipdat->geoplugin_regionName; break; case "country": $output = @$ipdat->geoplugin_countryName; break; case "countrycode": $output = @$ipdat->geoplugin_countryCode; break; } } } return $output; } // end ip info $domain = idn_to_utf8($_SERVER['HTTP_HOST']); $ip_info = ip_info(); $country = $ip_info['country_code']; if($country=="AM"){ $lang = "hy"; } else{ $lang = "en"; } $translation['hy']["welcome"] = "Բարի գալուստ"; $translation['hy']["parked-page-text"] = "Ցավոք, $domain դոմենի սեփականատերը դեռ կայք չի տեղադրել այստեղ։ Փորձեք մի քանի օրից կրկին գալ այս հասցեով, միգուցե կայքը արդեն հասանելի լինի 😉"; $translation['hy']["domain-served-by"] = 'դոմենը սպասարկվում է Name.am դոմենային հարթակում։'; $translation['hy']["find-your-domain-title"] = "Փնտրիր քո դոմենը այստեղ"; $translation['hy']["type-your-keyword"] = "Գրեք նախընտրած դոմենի անունը..."; $translation['hy']["search-btn"] = "Փնտրել!"; $translation['en']["welcome"] = "Welcome to"; $translation['en']["parked-page-text"] = "Oh, looks like the owner of $domain has not posted a website here yet. Try to visit again in a few days maybe the website will be already available 😉"; $translation['en']["domain-served-by"] = 'domain served by Name.am domain company.'; $translation['en']["find-your-domain-title"] = "Find your domain here"; $translation['en']["type-your-keyword"] = "Type your preferred keyword"; $translation['en']["search-btn"] = "Search!"; ?> <?php echo $domain ?>

🎉